Tag / 介紹

    Loading posts...
  • 耳鳴

    中醫看耳鳴、耳聾

    耳鳴、耳聾都屬於聽覺異常,以病人自覺耳內鳴響,如聞蟬響樣,或致聽覺下降。《醫學入門》說:「耳鳴乃是聾之漸也。」耳鳴或會漸漸變為聽力喪失。

    中醫認為耳部疾患多與腎氣有關。《靈樞.脈度》:「腎氣通於耳,腎和則耳能聞五音矣。」,也多屬虛証,多與年紀漸長、煩勞過度引起。通常伴有腰痠、膝軟、疲倦、無精神等。